NERTA ACTIVE DIAMOND FOAM PERFUMED - 5 LITER

Kategori:

NERTA ACTIVE DIAMOND FOAM PERFUMED - 5 LITER

549kr

Produktinformasjon

Nerta Active Diamond Foam Perfumed er en superkonsentrert, alkalisk skumforvask for utvendig vask av bil.

Den gir et kremaktig skum med ekstraordinær vaskeeffekt og hengetid. Begynner å virke ved et blandingsforhold på 0,5 %.

Anbefalt dosering 3-5%

 • Skal ikke tørke på overflaten.
 • Unngå bruk i direkte sollys.
 • Varme overflater kjøles ned med vann først.
 • Kan misfarge aluminium ved for høy dosering
 • Inneholder ikke NTA

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

 Advarsel – H315 Irriterer huden.
 Fare – H318 Gir alvorlig øyeskade.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302 + P35 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/…
P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Relaterte produkter

0
  0
  Din handlekurv
  Din handlevogn er tomReturner til nettbutikken