Chem-Tech Thornador - Skumforvask - Hyperkonsentrat - 5 liter

Kategori:

Chem-Tech Thornador - Skumforvask - Hyperkonsentrat - 5 liter

650kr

Produktinformasjon

Thornador er et hyperkonsentrert alkalisk forvaskmiddel for alle typer kjøretøy. Kremaktig skum og en eksepsjonelt oppløsende effekt gir fremragende rengjøringsevne.

Mild på lette metaller, gummi og plast.

Friskt parfymert.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

EUH 208 Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.
 Fare – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P301 + P33 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P36 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P304 + P34 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/

Relaterte produkter

0
    0
    Din handlekurv
    Din handlevogn er tomReturner til nettbutikken