NERTA BLUE DIAMOND - 5 liter - Superkonsentrat

Kategori:

NERTA BLUE DIAMOND - 5 liter - Superkonsentrat

599kr

Produktinformasjon

Nerta Blue Diamond – det ultimate høykonsentrerte alkaliske forvaskemiddelet for alle typer kjøretøy! Den produserer et tykt kremet skum med meget lang hengetid for eksepsjonell vaskeeffekt, selv på svake blandingsforhold.

Nerta Blue Diamond er mild mot lettmetall, gummi og plast, men er allikevel meget effektiv.

Nerta Blue Diamond har en frisk «ren» duft.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

EUH 208 Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.
 Fare – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P301 + P33 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P36 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P304 + P34 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Relaterte produkter

0
    0
    Din handlekurv
    Din handlevogn er tomReturner til nettbutikken